ก่อนรีไฟแนนซ์บ้านต้องเตรียมตัวอย่างไร  (Home Loan)

Sep_010 (1)

เมื่อเราเติบโตขึ้น และต้องสร้างครอบครัว ที่พักอาศัย หรือบ้านเป็นสิ่งที่จำเป็น ยิ่งเพื่อนๆที่อยู่ในวัยทำงาน เริ่มซื้อบ้านแล้ว ต้องเป็นหนี้ผ่อนบ้านเสียดอกเบี้ยแพงๆ กันหัวโตเลยใช่ไหมครับ และบางทีเราก็ต้องทนกับดอกเบี้ยผ่อนบ้านที่ค่อนข้างสูง และเมื่อเพื่อนๆ เจอธนาคารรายใหม่ๆ ที่ให้ดอกเบี้ยถูกลง ก็คงอยากจะรีไฟแนนซ์บ้านกันใหม่ใช่ไหมครับ แต่ก่อนจะขอรีไฟแนนซ์ ผมอยากให้เพื่อนๆได้เตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนที่จะขอรีไฟแนนซ์ใหม่ เพื่อให้การรีไฟแนนซ์ประสบความสำเร็จอย่างราบรื่นนะครับ

ก่อนรีไฟแนนซ์  เราก็ควรมาเข้าใจถึงความหมายของการทำรีไฟแนนซ์กันนะครับ โดยรีไฟแนนซ์ หมายถึง การชำระเงินกู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดด้วยเงินกู้ใหม่ และใช้สินทรัพย์ตัวเดิมเป็นหลักประกัน โดยขอกู้เงินจากสถาบันการเงินแห่งใหม่เพื่อนำไปปลดภาระเงินกู้เก่าที่มีอยู่ เช่น รีไฟแนนซ์ในกรณีที่เราผ่อนบ้าน คอนโด ซึ่งหนี้ก้อนเดิมที่มีอยู่อัตราดอกเบี้ยสูง หรือต้องจ่ายเงินงวดต่อเดือนสูง เป้าหมายของการรีไฟแนนซ์ เพื่อเราจะได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง, ค่างวดที่ต้องจ่ายต่อเดือนลดลง โดยอาจจะขอกู้จากสถาบันทางการเงินที่เป็นเจ้าหนี้รายเดิมหรือเป็นสถาบันการเงินเจ้าใหม่ก็ได้ ซึ่งการรีไฟแนนซ์ที่ถูกต้องจะต้องเป็นการกู้เงินที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้กู้มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมสุทธิทั้งหมดกับหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมก่อนหน้านี้ครับ

เมื่อจะทำการรีไฟแนนซ์ เพื่อนๆ ควรจะศึกษาคุณสมบัติของผู้ขอรีไฟแนนซ์กันก่อนนะครับ ว่าเรามีคุณสมบัติที่จะสามารถขอรีไฟแนนซ์ได้หรือไม่ครับ โดยสถาบันการเงินหลายๆ แห่งกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรีไฟแนนซ์ คือ ผู้ขอรีไฟแนนซ์จะต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ คือมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินอายุปลดเกษียณตามที่กฎหมายกำหนดเฉพาะหน่วยงาน เช่น เช่น ข้าราชการอัยการ ผู้พิพากษา, เป็นผู้มีสัญชาติไทย,  มีเงินเดือนหรือรายได้ประจำที่แน่นอน, มีความสามารถที่จะชำระหนี้เงินกู้ได้  ที่สำคัญต้องไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้มาก่อน ถ้าหากมีประวัติผิดนัดชำระหนี้ให้แสดงหลักฐานการปรับปรุงหนี้ และชำระหนี้เสร็จสิ้นก่อนวันขอรีไฟแนนซ์นะครับ

และเพื่อนๆ ควรเตรียมเอกสารรีไฟแนนซ์บ้านไว้ให้เรียบร้อยก่อนจะขอรีไฟแนนซ์ ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้ มีดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน/รัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการพร้อมฉบับจริง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ทุกหน้า ทุกคนพร้อมฉบับจริง
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ในมรณะบัตร/ใบแจ้งความแยกกันอยู่ พร้อมฉบับจริง
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสพร้อมฉบับจริง
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)พร้อมฉบับจริง
 • ใบรับรองเงินเดือน (ฉบับจริง) หรือ หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการข้อตกลง (ฉบับจริง)
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับรองเงินเดือนปัจจุบัน 3 เดือน ย้อนหลัง(ฉบับจริง )
 • สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่น ๆ พร้อมฉบับจริง
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนฯ(ภงต.90, 91, ทวิ 50, หนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย) (ใช้ในกรณีเพื่อนๆ ประกอบธุรกิจ)
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้พร้อมใบเสร็จตัวจริงจากกรมสรรพากร ย้อนหลัง 6 เดือน (ใช้ในกรณีเพื่อนๆ ประกอบธุรกิจ)
 • รูปถ่ายกิจการ จำนวน 3-4 รูป (ใช้ในกรณีเพื่อนๆ ประกอบธุรกิจ)
 • สำเนาในประกอบวิชาชีพ, ในอนุญาตประกอบการ (ใช้ในกรณีเพื่อนๆ ประกอบอาชีพส่วนตัว)
 • ใบเสร็จการผ่อนชำระย้อนหลัง 24 เดือน(กรณีไถ่ถอน)
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก/หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2(2ชุด) พร้อมรับรองจาก สนง.ที่ดิน

นอกจากนี้เพื่อนๆ ควรตระเตรียมเงินไว้สำหรับค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์ด้วยนะครับ  ซึ่งควรเก็บเงินไว้แต่เนิ่นๆ ก่อนจะทำการรีไฟแนนซ์ เพราะค่าใช่จ่ายเยอะพอควรเลยครับ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้ครับ

 • ค่าเบี้ยปรับในกรณีผู้กู้ไถ่ถอนก่อนกำหนด ต้องเสียค่าปรับเฉลี่ยในอัตราตั้งแต่ 1 – 5% ของวงเงิน ที่ขอกู้ หรือยอดเงินต้นคงเหลือ
 • ค่าธรรมเนียมสินเชื่อ ธนาคารส่วนใหญ่จะคิดประมาณ 0 – 3% ของวงเงินกู้
 • ค่าประเมินราคาหลักประกันประมาณ 0.25 – 2% ของราคาประเมินของกรมที่ดิน กรณี รีไฟแนนซ์กับสถาบันการเงินเดิมอาจไม่ต้องจ่ายค่าประเมิน
 • ค่าทำประกันอัคคีภัยประมาณ 2,000 บาท ต่อบ้านมูลค่า 1 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับธนาคารเก่าและใหม่แต่ละแห่ง จะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร
 • ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง จำนวน 1% ของวงเงินที่ขอกู้
 • ค่าอากรสแตมป์ จำนวน 0.05% ของวงเงินกู้ใหม่
 • ค่าไถ่ถอน จ่ายให้กับสำนักงานที่ดิน
 • ค่าจดจำนอง จ่ายให้กับสำนักงานที่ดิน (1% ของยอดกู้ใหม่หรือยอดประเมิน)
 • ค่าพยาน จ่ายให้กับสำนักงานที่ดิน
 • ค่าสรุปยอดหนี้
 • ค่าออกเช็ค

เมื่อเพื่อนๆ ทราบข้อมูลในการเตรียมตัวรีไฟแนนซ์  และเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ไปติดต่อธนาคารที่เพื่อนๆ สนใจจะขอรีไฟแนนซ์  ได้เลยครับ ผมมั่นใจว่าถ้าเราเตรียมตัวให้พร้อมแล้ว ย่อมขอรีไฟแนนซ์ ได้ผ่านแน่นอนครับ เหมือนคำกล่าวที่ว่า เตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.krungsri.com/bank/th/KrungsriGuru/Money-Tips/201506/17263.html

บทความนี้เป็น: advertorial

Advertisements

Leave a comment

Filed under Financial Management

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s